پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .xls, .doc, .txt

لغو